Pozvánka na schůzi-0

Pozvánka na schůzi

13:15

Pozvánka na dílčí členskou schůzi Družstva vlastníků půdy JESENÍKY

Předseda představenstva Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, IČ: 283 19 869, sídlem Brno, Horní Heršpice, Pražákova 34, PSČ 619 00, svolává na středu 12.03.2014 ve 14.00 hodin dílčí členskou schůzi družstva, která se bude konat v prostorách Zámeckých vinných sklepů ve Strážnici. Prezence členů nebo jejich zplnomocněných zástupců je od 13.30 hodin.

 

 

Program členské schůze:

1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti členské schůze

2) Volba předsedy členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu

3) Prezentace o nové výstavbě hotelu Imperial v zájmovém území Horního Václavova formou videoprojekce

4) Prezentace nově postaveného Skanzenu Jesenicka, jako dotačního titulu podporovaného ROP Moravskoslezsko, včetně předložení kompletní dokumentace k tomuto projektu a včetně financování v rámci již realizovaných výnosů z prodeje družstva

5) Prezentace dalšího rozvoje v území – předložení projektové stavební dokumentace pro rozšíření technické infrastruktury (vodovod a kanalizace) zpracované Ing. Jaroslavem Kaněčkou – EKOPROGRAM, včetně výkresové dokumentace, předložení dosavadních územních, stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod. v zájmovém území

6) Prezentace prodejních postupů a marketinkové studie prodeje pozemků

7) Výroční zpráva za rok 2013, předložení a projednání účetních a jiných ekonomických podkladů, dosavadní investiční náklady družstva v zájmovém území Horního Václavova

8) Další projektové a inženýrské činnosti v zájmovém území Horního Václavova

9) Projednání částečného vypořádání členů družstva prodejem pozemků družstva

10) Změna stanov s ohledem na novou právní úpravu po rekodifikaci

11) Prezentace dosavadních uzavřených smluv mezi družstvem a třetími osobami

12) Závěr členské schůze.

 

V Brně dne 19.2.2014

 

Ing. Mgr. Vlastimil Sedláček předseda představenstva

Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY

 

Pozvánka ke stažení (doc)

© 2013 - 2023 Družstvo vlastníků půdy JESENÍKY